فرهنگی - آرشیو

اعلام برنده ی مناظره نهایی

اعلام برنده ی مناظره نهایی

پس از دو روز اجرای مناظره مجازی دانشجویان الزهرا ، در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ برنده ی نهایی با کسب بیشترین امتیاز از هیئت داوران مشخص شد. تیم کوثر برنده ی نهایی ...