مهارت های زندگی

تعداد بازدید:۷۷

یکی از مهارت های ضروری برای بهبود کیفیت زندگی آموزش مهارت های زندگی توسط افراد متخصص  است. مرکز تخصصی خدمات روانشناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم  خانواده جهاد دانشگاهی با حضور اساتید و متخصصان مرتبط و اثر بخش اقدام به پژوهش های میدانی و مطابق با برنامه مداخله، پایش و غربالگری، آموزش مهارت ها(پیشگیری)، آموزش و توانمندسازی و مهارت افزایی خانواده ها و مشاوره (درمان)  کرده است. این مرکز به منظور بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی دانشجویان دوره های مهارت های زندگی را برگزار می کند.

ثبت نام