معاونت فرهنگی

تعداد بازدید:۳۶۰۶

فعالیتهای فرهنگی این واحد با هدف برقراری توازن منطقی برای پرورش خلاقیت ها و تقویت نقشهای هفتگانه دانشجویان شامل عبادی و مناسک، رشد فردی، خانواده، اخلاق اجتماعی، اشتغال دانش بنیان، سیاسی- اجتماعی و محیط زیست انجام می شود. عمده فعالیت های این حوزه در جهت ارتقای فرهنگ و دانش از طریق برگزاری نشست های تخصصی، سمینارها و همایش ها، دوره ها و کارگاه های آموزشی، برنامه های نجوم و کیهان شناسی دینی، دیدار با فرزانگان، اندیشمندان و مفاخر ملی، بازدید از مراکز علمی، تحقیقاتی، صنعتی و میراث فرهنگی کشور با هدف تقویت روحیه خودباوری و هویت ملی دانشجویان، مسابقات سراسری و مناظرات دانشجویی و در قالب تشکیل کانون های مختلف علمی-فرهنگی صورت می پذیرد.

 

اهداف معاونت فرهنگی

برقراری توازن منطقی برای پرورش خلاقیت ها و تقویت نقشهای هفتگانه دانشجویان شامل:

  • رشد فردی
  • خانواده
  • اخلاق اجتماعی
  • اشتغال دانش بنیان
  • سیاسی- اجتماعی
  • محیط زیست و هنر
  • عبادی و مناسک