گروه های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۲۹۷

گروه پژوهشی سلامت اجتماعی زنان و خانواده

گروه پژوهشی سلامت اجتماعی زنان و خانواده در راستای روزآمد نمودن فعالیت‌های پژوهشی خود در زمستان 1393 طرحی پژوهشی با عنوان نیازسنجی و اولویت ‌بندی موضوعات پژوهشی حوزه زنان و خانواده انجام داد. نتایج این پژوهش نشان داد که از منظر صاحب ‌نظران، "سلامت اجتماعی" و بعد از آن "امنیت اجتماعی" و "خلأهای حقوقی و قانونی در مورد زنان و خانواده" به ترتیب بالاترین اولویت پژوهشی را دارند. با نگاهی به اهداف، برنامه‌ها و سیاست‌های جهاد دانشگاهی در سطح کلان و بررسی نتایج به ‌دست ‌آمده "سلامت اجتماعی" به ‌عنوان محور فعالیت یک گروه پژوهشی قرار گرفت که هدف اصلی راه اندازی آن، انجام پژوهش‌های مؤثر و ارائه نتایج کاربردی در حوزه سلامت اجتماعی می باشد.

 

گروه پژوهشی محیط زیست و اکولوژی صنعتی

 در قرن نوزدهم، با آغاز انقلاب صنعتی، برداشت بی رویه و غیر اصولی از منابع طبیعی و تولید پسماندها و در پی آن فشار و تخریب محیط زیست شروع شد. اثرات نامطلوب فرایندها و محصولات بر محیط زیست، افزایش مصرف منابع، اهمیت توجه به نسل های آینده و در نظر گرفتن حقوق برابر از استفاده منابع طبیعی از جمله دغدغه های انسان ها بوده است، اما همیشه گام برداشتن در این خط مشی فکری میسر نبوده و گاهی کمبود دانش سدی بر سر راه بوده است. در حال حاضر موضوع اکولوژی صنعتی داروی این دردهای مشترک فراملی است که در کشورهای توسعه یافته عملیاتی شده و نیاز بکارگیری آن بیش از هر زمان در کشور ایران هم احساس می شود.
 شهرکهای صنعتی ایران، به دلیل عدم توجه به سیاستها و عملکردها و اهداف ناشی از تأسیس شهرکها و هماهنگ نبودن و فقدان انسجام کافی بین واحدهای تولیدی درون شهرک در انتقال مواد زائد و انرژی به یکدیگر، باعث تشدید معضلات محیط زیستی ازجمله تولید انواع آلودگیها، کاهش کارایی در مصرف انرژی و مواد، عدم بازیافت ضایعات تولیدی واحدهای مختلف مستقر در شهرک، هدر رفت آب، انرژی و غیره شده اند، که درنهایت، زیان ناشی از آن متوجه جامعه، شرایط اقتصادی و محیط زیست کشور می شود.