معاونت پژوهشی

تعداد بازدید:۱۲۳۹

انسان به عنوان عامل اصلی توسعه و ریشه و بنیان آن است. براساس مطالعات نسبتاً موثق در کشورهای توسعه یافته در بررسی عوامل تشکیل دهنده تولید جامعه، سهم سرمایه فیزیکی 16 درصد، سهم ثروت طبیعی 20 درصد، ولی سهم نیروی انسانی 64 درصد است. لذا دستاوردهای اقتصادی در دنیا معلول فکر انسان است، که مدیریت صحیح و علمی، موجب پویایی آن است. عقل و درایت و مدیریت منابع انسانی است که استعدادهای بالقوه را شکوفا کرده و زمینه توسعه را فراهم می سازد. یکی از مهمترین هدف های انقلاب اسلامی ایران، بازگرداندن انسان ها به هدف خویش و فطرت الهی آنان است که زنان نیز در این تحول درونی و بیرونی نقش بزرگی دارند.

فعالیت های حوزه معاونت پژوهشی  جهاددانشگاهی واحد الزهراء(س)، افزون بر پژوهشهای پراکنده، درقالب2 گروه پژوهشی و 2 مرکز خدمات تخصصی ذیل انجام شده است:

1) گروه پژوهشی سلامت زنان و خانواده

2) گروه پژوهشی محیط زیست و اکولوژی صنعتی

3) مرکز خدمات تخصصی طراحی و هنر

4) مرکز خدمات تخصصی مشاوره ”سلامت“