دوره های مدیریت و اقتصاد

تعداد بازدید:۱۵۰۲
ردیف نام دوره تعداد ساعت مبلغ(ریال)
1 حسابداری حرفه ای-حسابداری مالی 80 4.000.000
2 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی 16 4.000.000
3 بودجه ریزی دولتی 22 2.500.000
4 خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار 4 500.000
5 اکسل در حسابداری 30 1.500.000