دوره کارگاههای حقوقی

تعداد بازدید:۳۱۴۰
ردیف نام دوره تعداد ساعت قیمت (ریال)
1 آشنایی با قوانین و مقررات شهرداری و قانون کار 8 1.000.000
2 حقوق خانواده:ازدواج،طلاق،نفقه،مهریه و اجرت المثل 8 1.000.000
3 آشنایی با قوانین و مقررات شرکت ها 4

500.000

4 اسنادتجاری:چک و سفته 4 500.000