آخرین اخبار - آرشیو

روز ملی منابع انسانی مبارک

روز ملی منابع انسانی مبارک

همکار گرامی نیروی انسانی،حیاتی ترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان ها است اگر به این مسئله باور داشته باشیم، سازمانی خواهیم داشت سرشار از انرژی ؛ پویایی و خلاقیت روز ملی منابع انسانی مبارک

ادامه مطلب