تجارب و توانمندی ها

تعداد بازدید:۲۳۳۰

سایر فعالیت ها

سایر فعالیت های قابل توجه مرتبط با زمینه فعالیت مرکز عبارتند از:

۱- برگزاری کارگاهها و همایش های برنامه ریزی شده و مستمر که در ارتقاء فعالیت مرکز خدمات تخصصی مشاوره ایی بسیار موثر می باشد.

۲- انتشار مقالات و چاپ کتاب

۳- پمفلت های آموزشی (تهیه مطالب تیزر صداو سیما)

۴- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت

 

برخی از پروژه های انجام شده

برخی از فعالیت ها و پروژه های انجام شده مرتبط با زمینه فعالیت مرکز عبارت است از:

۱- مطالعه آگاهی از نابرابری نگرش جنسیتی

۲- شناخت آسیاب های اجتماعی زنان و فرآیند آن در تامین امنیت اجتماعی

۳- بررسی وضعیت تحصیلی اقتصادی، فرهنگی نوجوانان و جوانان دانش آموز منطقه ۱۵

۴- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده های ساکن در منطقه ۱۵

۵- مطالعات اجتماعی و فرهنگی زنان منطقه ۱۵

۶- طرح اثربخشی آماده سازی شغلی مهارتهای کسب و کار بر توانمند سازی زنان

۷- بررسی نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه الزهراء (س)

۸- دریافتی از دیدگاه اسلام پیرامون گذراندن اوقات فراغت

۹- میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دبیرستان استان تهران

۱۰- اثر بخشی تغییر رویکرد پلیس در امر مبارزه با مواد تحت کنترل