اهداف و سیاستها

تعداد بازدید:۲۳۴۸

اهداف:

۱- ارائه خدمات مشاوره ای به روز و  متناسب با نیاز جامعه

۲- رفع معضلات حقوقی

۳- کمک به بهبود و ارتقاء سطح سلامت جامعه

۴- بکارگیری روشهای کارآمد و نو در جهت ارتقاء کیفی  خدمات ارائه شده

۵- استفاده از داده های مراجعین در جهت انجام تحقیقات، چاپ و انتشار نتایج حاصل از آن و برپایی نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی مرتبط

سیاست ها:

۱- گسترش فعالیتهای مورد نیاز جامعه و بکارگیری افراد متخصص و با تجربه

۲-  ایجاد فضای اعتماد در جامعه هدف و جلب نظر اقشار نیازمند به اخذ مشاوره های تخصصی

۳- فراهم نمودن زمینه برای جلب حمایت سازمان های متولی و تشویق مراکز خیریه برای شناسایی و رفع نیاز های اقشار نیازمند در زمینه های مورد نظر

۴- تعامل با مراکز مختلف مشاوره ای مشابه (بخش دولتی و بخش خصوصی) در جهت ارتقای کیفی خدمات مشاوره و استفاده از تجربیات مشترک