جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) - آرشیو

مراسم تکریم ریاست پیشین و معارفه سرپرست جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س)

مراسم تکریم ریاست پیشین و معارفه سرپرست جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) گالری

مراسم تکریم ریاست پیشین سرکار خانم دکتر مفتاح و معارفه سرپرست جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س) سرکار خانم دکتر نقی زاده با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مرکز علمی کاربردی تهران ۴ برگزار شد.

ادامه مطلب