بازدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از پیشران جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

بازدید از پیشران رشته صنایع نساجی پوشاک در پهنه شرقی استان تهران
بازدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از پیشران جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س)

جناب آقای دکتر رستم پور رییس محترم شورای عالی اشتغال و آقای عرب صالحی مشاور محترم دکتر رستم پور و همچنین دکتر عموزاده کارشناس محترم شورای اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگاه خانگی خانم ساره خلج با برند سالج یکی از  پیشرانهای فعال رشته صنایع نساجی، پوشاک و سراجی جهاد دانشگاهی واحد الزهرا(س) در پهنه شرقی استان تهران در تاریخ 1400/09/23 بازدید نمودند.

http://inhb.ir/news/5722


نظر شما :