بازدید مشاور مدیر عامل و معاون مدیریت واحد ساماندهی و تحقیقات بازار صندوق کارآفرینی امید

بازدید مشاور مدیرعامل و معاون مدیریت واحد ساماندهی و تحقیقات بازار صندوق کارآفرینی امید
بازدید مشاور مدیر عامل و معاون مدیریت واحد ساماندهی و تحقیقات بازار صندوق کارآفرینی امید

بازدید خانم مصورنیا مشاور مدیر عامل و معاون مدیریت واحد ساماندهی و تحقیقات بازار صندوق کارآفرینی امید از نمایشگاه دستاورها و محصولات طرح ملی توسعه مشاغل خانگی درپهنه شرقی استان تهران با کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در تاریخ 1400/4/16 در جهاد دانشگاهی واحد الزهرا (س) برگزار گردید.


نظر شما :