شورای سیاست گذاری

تعداد بازدید:۵۸

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سکینه مفتاح

دکتری

بیوشیمی

روشنک خدابخش

دکتری

روانشناسی

فریده عامری

دکتری

روانشناسی

رحمانی

کارشناسی ارشد

تغذیه

فاطمه خانسفید

کارشناسی

تغذیه

خدیجه میرزاابوطالبی

کارشناسی ارشد

حقوق-وکیل دادگستری