دوره آموزشی فصل انتخاب همسر" کشف دنیای طرحواره های خود" ۱۶ آبان ۱۴۰۱ برگزار شد