سلسله نشست علمی تخصصی آسیب ها،تحلیل هاو چالش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با محوریت گفتمان سازی گام دوم انقلاب و جوانان

سلسله نشست علمی تخصصی آسیب ها،تحلیل هاو چالش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با محوریت گفتمان سازی گام دوم انقلاب و جوانان

سلسله نشست علمی تخصصی آسیب ها،تحلیل هاو چالش های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با محوریت گفتمان سازی گام دوم انقلاب و جوانان با حضور سرهنگ علی محمد رجبی ، سید هاشم حسینی و سید علیرضاآل داوود برگزار میگردد.
چهارشنبه ۱بهمن ماه
ساعت ۱۵ الی ۱۷

کلید واژه ها: #معاونتفرهنگیجهاددانشگاهیواحددانشگاهالزهرا #فضایمجازی #گامدومانقلاب #شبکههایاجتماعی #شبکههای_مجازی


نظر شما :