عناوین دوره های علمی کاربردی تهران۴

تعداد بازدید:۳۷۲۷

عناوین دوره های کاردانی و کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی تهران 4

 • کاردانی حرفه ای حسابداری واحدهای تولیدی و صنعتی
 • کاردانی حرفه ای حسابرسی
 • کاردانی حرفه ای طراحی لباس
 • کاردانی حرفه ای تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
 • کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی
 • کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
 • کاردانی حرفه ای حقوق قضائی گرایش شورای حل اختلاف
 • کاردانی کامپیوتر

 

 • کارشناسی حرفه ای حسابرسی
 • کارشناسی حرفه ای طراحی لباس
 • کارشناسی حرفه ای طراحی لباس مجلسی
 • کارشناسی حرفه ای طراحی لباس مشاغل
 • کارشناسی حرفه ای تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
 • کارشناسی حرفه ای تکنولوژی آموزشی