کارگاه آموزشی"توسعه فردی براساس شخصیت شناسی، هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی"۱۲ و ۱۳ آبان ۱۴۰۱ برگزار شد."