دوره های مهندسی صنایع

تعداد بازدید:۱۵۹
ردیف نام دوره تعداد ساعت قیمت(ریال)
1 Microsoft Project 30 2.500.000
2 شبیه سازی با نرم افزار Arena 40 3.000.000
3 مدیریت و کنترل پروژه 30 3.000.000