دوره های کامپیوتر

تعداد بازدید:۴۸۴
ردیف نام دوره تعداد ساعت قیمت(ریال)
1 ICDL 1,2 130

5.000.000

2 ICDL 1 32 2.000.000
3 ICDL 2 98 3.000.000
4 تایپ سریع ده انگشتی 20 500.000
5 فتوشاپ 30 2.000.000