ثبت ایده رویدادها

مرکزنوآوری طراحی پوشاک

فرم ثبت ایده رویداد
 • عنوان رویداد*
  0
 • عنوان ایده رویداد*
  1
 • ایده مربوط به:*فقط یکی انتخاب کنید
  مرکز آموزش علمی کاربردی تهران 4
  دفتر کارآفرینی و اشتغال جهاددانشگاهی واحد الزهرا(س)
  2
 • 3
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  4
 • تاریخ تولد*تاریخ تولد
  5
 • کد ملی*10 رقم
  6
 • شماره همراه*همراه با 0 وارد شود
  7
 • مقطع تحصیلی*آخرین مدرک تحصیلی
  8
 • نام*نام کامل
  9
 • رشته تحصیلی*رشته تحصیلی
  10
 • نام دانشگاه*نام دانشگاه
  11
 • توضیحات*توضیح بیشتر
  12
 • تعداد اعضای تیم*تعداد اعضاء
  13
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   14